Quan hệ cổ đông

Đại Hội Cổ Đông
TT-04. Tờ trình phê duyệt thù lao
event 22-04-2019 21:53
TT-05. Tờ trình phân phối lợi nhuận
event 22-04-2019 21:52
TT-06. Tờ trình giao dịch các bên liên quan
event 22-04-2019 21:51
TT-07. Tờ trình thông qua việc xử lí đầu tư các dự án nền tảng kỹ thuật số
event 22-04-2019 21:49
TT-08. Báo cáo và tờ trình điều chỉnh mục đích sử dụng vốn
event 22-04-2019 21:48
TT-09 Tờ trình mua lại cổ phiếu quỹ
event 22-04-2019 21:47
TT-10. Tờ trình các vấn đề ủy quyền cho HDQT
event 22-04-2019 21:39
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
event 22-04-2019 17:00
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2018
event 04-12-2018 18:26
Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường 2018
event 04-12-2018 13:28
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
event 21-11-2018 18:00
Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
event 21-11-2018 17:50