Quan hệ cổ đông

Báo Cáo Tài Chính
Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2020 chưa soát xét
event -
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2020 chưa soát xét
event 20-07-2020 23:47
Công văn Giải trình chênh lệch 10% cho Báo Cáo Tài Chính quý II năm 2020
event 20-07-2020 11:22
Giải trình chênh lệch trên 10% so với cùng kỳ
event 20-04-2020 18:08
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2020
event 20-04-2020 18:05
Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2020
event 20-04-2020 18:02
Giải trình chênh lệch LNST 10% báo cáo kiểm toán năm 2019 so với cùng kỳ
event 27-03-2020 17:33
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại ngày 20.02.2020
event 27-03-2020 17:31
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 sau kiểm toán
event 27-03-2020 16:49
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 sau kiểm toán
event 27-03-2020 16:48
Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2019
event 20-01-2020 12:55
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2019
event 20-01-2020 12:55