Quan hệ cổ đông

Báo Cáo Tài Chính
Thư Giải trình chênh lệch 10% cho Báo cáo Tài chính giữa niên độ cho kỳ 3 tháng kết thúc ngày 31/03/2021 (Riêng và Hợp nhất)
event 20-04-2021 13:40
Báo Cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ 3 tháng kết thúc ngày 31/03/2021
event 20-04-2021 13:38
Báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ 3 tháng kết thúc ngày 31/03/2021
event 20-04-2021 13:37
Thư Giải trình chênh lệch 10% cho Báo cáo Tài chính kết thúc năm 2020 đã kiểm toán (Riêng và Hợp nhất)
event 31-03-2021 19:17
Báo cáo Tài chính Hợp nhất kết thúc năm 2020 đã kiểm toán
event 31-03-2021 19:16
Báo cáo Tài chính Riêng kết thúc năm 2020 đã kiểm toán
event 31-03-2021 19:15
Công văn Giải trình chênh lệch 10% Báo cáo Tài chính kết thúc năm 2020 (Chung và Riêng)
event 29-01-2021 09:30
Báo cáo Tài chính Riêng kết thúc năm 2020
event 29-01-2021 09:29
Báo cáo Tài chính chung kết thúc năm 2020
event 29-01-2021 09:28
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ 9 tháng kết thúc ngày 30/09/2020
event 20-10-2020 18:39
Thư giải trình chênh lệch 10% cho Báo cáo Tài chính giữa niên độ 9 tháng kết thúc ngày 30/09/2020
event 20-10-2020 18:38
Báo cáo Tài chính Riêng cho kỳ giữa niên độ 9 tháng kết thúc ngày 30/09/2020
event 20-10-2020 18:37