Quan hệ cổ đông

Báo Cáo Tài Chính
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019
event 23-04-2019 13:48
Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2019
event 23-04-2019 12:49
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn
event 02-04-2019 14:55
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán
event 18-03-2019 18:52
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán
event 18-03-2019 18:49
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 trước kiểm toán
event 28-01-2019 17:48
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 trước kiểm toán
event 28-01-2019 17:30
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2018
event 19-10-2018 13:25
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3 năm 2018
event 19-10-2018 13:22
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2018 (đã soát xét)
event 17-08-2018 16:05
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2018 (đã soát xét)
event 17-08-2018 16:00
Báo cáo quá trình giao dịch và mục đích sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu
event 18-07-2018 16:45