Quan hệ cổ đông

Báo Cáo Tài Chính
Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2019
event 20-01-2020 12:55
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2019
event 20-01-2020 12:55
Báo cáo tài chính riêng Q3/2019
event 21-10-2019 19:36
Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2019
event 21-10-2019 19:34
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại ngày 20.08.2019
event 09-09-2019 14:07
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 (đã soát xét)
event 12-08-2019 16:35
Báo cáo tài chính riêng bán niên 2019 (đã soát xét)
event 12-08-2019 16:34
Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2019
event 22-07-2019 14:29
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2019
event 22-07-2019 14:29
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019
event 22-04-2019 13:48
Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2019
event 22-04-2019 12:49
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại ngày 20.02.2019
event 02-04-2019 15:08