Quan hệ cổ đông

Báo Cáo Tài Chính
Báo cáo sử dụng vốn T8/2019
event 10-09-2019 14:07
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 (đã soát xét)
event 12-08-2019 16:35
Báo cáo tài chính riêng bán niên 2019 (đã soát xét)
event 12-08-2019 16:34
Báo Cáo Tài Chính Riêng Giữa Niên Độ Cho Kỳ 6 Tháng Kết Thúc Ngày 30/06/2019
event 22-07-2019 14:29
Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Giữa Niên Độ Cho Kỳ 6 Tháng Kết Thúc Ngày 30/06/2019
event 22-07-2019 14:29
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019
event 23-04-2019 13:48
Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2019
event 23-04-2019 12:49
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn
event 02-04-2019 14:55
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán
event 18-03-2019 18:52
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán
event 18-03-2019 18:49
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 trước kiểm toán
event 28-01-2019 17:48
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 trước kiểm toán
event 28-01-2019 17:30