Quan hệ cổ đông

Đại Hội Cổ Đông
Nghị Quyết DHDCD thường niên năm 2019
event 09-05-2019 11:49
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
event 08-05-2019 22:10
Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
event 08-05-2019 22:09
Thư mời họp và giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
event 22-04-2019 22:30
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
event 22-04-2019 22:21
BC-01. Báo cáo Ban Tổng giám đốc về KQKD 2018
event 22-04-2019 21:59
BC-02. Báo cáo HDQT về tình hình quản trị 2018
event 22-04-2019 21:58
BC-03. Báo cáo HDQT về kế hoạch 2019
event 22-04-2019 21:57
BC-04. Báo cáo TBKT về hoạt động năm 2018
event 22-04-2019 21:56
TT-01. Tờ trình thông qua BCTC 2018 và lựa chọn cty kiểm toán 2019
event 22-04-2019 21:55
TT-02. Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính
event 22-04-2019 21:54
TT-03. Tờ trình thay đổi điều lệ Công ty
event 22-04-2019 21:53